शाश्वत विकासाचा मार्ग … विदुर नीती #3

… महाभारतात विदुर हा धृतराष्ट्राचा प्रधानमंत्री. महाप्रज्ञ, परमनीतिज्ञ, सत्यनिष्ठ आणि धर्माचे मर्म जाणणारा. जेंव्हा युद्ध अटळ झाले, तेंव्हा विदुराने धृतराष्ट्राला केलेला उपदेश म्हणजे विदुरनीति. हा भाग धृतराष्ट्र आणि विदुर यांच्या मधील संवाद म्हणून महाभारतातील उद्योग पर्वात आला आहे.

मागच्या भागात आपण वैशाली काळे गलांडे यांच्या कडून विदुरनीति मध्ये सांगितलेली मुर्खांची लक्षणे ऐकली. आजच्या भागात विदूर सांगत आहेत – एकट्याने स्वादिष्ट भोजन करू नये, आपल्याला जे मिळाले आहे ते वाटून घेणे. विष प्याले तर एकाचा मृत्यू होतो. बाण मारला तर एकच व्यक्ती मृत्यू पावेल. पण राजा किंवा मंत्री जर नीतीने वागले नाहीत तर अनेकांचा नाश होतो. म्हणून राजा तू नीतीने वाग. पांडवांना त्यांचा वाटा दे! ऐकुया आजच्या भागात …

– गीताग्रजा (डॉ. वैशाली काळे गलांडे)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s