संस्कृत सुभाषिते (मराठी अर्थासहित)

भाषा – संस्कृत, मराठी

संकलक – श्रीकृष्ण वैद्य

Free E-Book –>  Click here for pdf file

शाळेतून – Jack and Jill, Humpty Dumpty, Hickory Dickory Dock वगैरे निरर्थक कविता शिकण्यापेक्षा संस्कार करणारी, नीती शिकवणारी, common sense चे धडे देणारी संस्कृत सुभाषिते जरूर शिकायला हवीत. आई-वडिलांनी, आजी-आजोबांनी स्वत: वाचावीत व मुलांनाही वाचून दाखवावीत अशी सुभाषिते.

निवडक संस्कृत सुभाषितांचा कोश, मराठी अर्थासहित. या पुस्तकातील काही सुभाषिते –

भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाणभारती ।
तस्यां हि काव्यम् मधुरमं तस्मादपि सुभाषितम् ।।

भाषेतील मुख्य अशी मधुर भाषा देवांची भाषा संस्कृत आहे. त्यातील काव्य मधुर आहे आणि त्याहूनही त्यातील सुभाषिते जास्त मधुर आहेत.

द्राक्षा म्लानमुखी जाता शर्करा आश्मतां गता ।
सुभाषितरसस्याग्रे सुधा भीता दिवं गता ।।

सुभाषिताची गोडी इतकी आहे की द्राक्षे म्लानमुखी झाली (कोमेजली), साखरेचे खडे झाले आणि अमृत देवाघरी स्वर्गांत गेलं.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s